logo

Tuesday 07th of April 2020

แผนปฏิบัติงานธุรการ1

สำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจกับเว็บไซด์นี้อย่างไร?
 

หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานธุรการและสารบรรณ PDF Print E-mail

  


 

มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา พ.ศ. 2557

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  

อัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการประชุม เจ้าหน้าที่รับรองจัดเลี้ยงในการประชุมและจำนวนผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2557

รายชื่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมและอัตราเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขาธิการ พ.ศ.2557

        ..........................
                                                                                                   

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป พ.ศ.2555

 ระเบียบคณะกรรมการดำเนินงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการดำเนินงานโรงผลิตน้ำดื่ม 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) 

...................................

 

ข้อ บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการประจำคณะ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2553

 .............................................

แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

....................................

 

มอบอำนาจให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 2634/2557)

มอบอำนาจให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (คำสั่งที่ 3356/2555) 

มอบอำนาจให้หัวหน้าโครงการ ลงนามในการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 327/2554) 

ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 1965/2552 (คำสั่งที่ 227/2554)

 .......................................

ขอความร่วมมือในการแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา

แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้าราชการซึ่งอยู่ระหว่างรับราชการชดใช้ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ

....................

 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภาคผนวก 6 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันุอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

Last Updated ( Sunday, 07 December 2014 09:02 )
 

เวลาในการทำความดี

Ulti Clocks content

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เยี่ยมชม

Create..21 October 2011

Powered by Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, cheap domain hosting. Valid XHTML and CSS.